Doelstellingen

Het programma Connecting Mobility draagt bij aan onderstaande doelstellingen uit de Routekaart Beter Geïnformeerd op Weg. Op dit moment ontwikkelt Connecting Mobility een monitoringsystematiek.

1 Bijdragen aan de beleidsdoelstellingen voor bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid

  • Betere bereikbaarheid: Betere verkeersinformatie en verkeersmanagement kan bijdragen aan reductie van congestie door ander gedrag van weggebruikers te stimuleren en de doorstroming op het wegennet te verbeteren.

  • Verbeterde leefbaarheid: Door betere doorstroming of vermijden van overbelasting kan de luchtkwaliteit worden verbeterd op specifieke locaties, daarnaast kan overlast van verkeersdrukte verminderen.

  • Verkeersveiligheid: Connected cars leiden tot een nieuwe manier van rijden, met meer informatie in de auto. Van belang daarbij is tijdens de omslag ook weggebruikers daarmee vertrouwd te maken, zodat de verkeersveiligheid toe- in plaats van afneemt. Een eenduidig en helder geïnformeerde weggebruiker kan zijn aandacht meer op het verkeer richten, wat ook op individueel niveau kan bijdragen aan verbeterde verkeersveiligheid. Congestie en verkeersdrukte kunnen tot meer ongelukken leiden. Waar de congestie afneemt, kan dat bijdragen aan toegenomen verkeersveiligheid.

2 Verbeteren van de dienstverlening naar reizigers

Connected Mobility stimuleert dat de weggebruiker betere, op zijn wensen toegesneden toepassingen en diensten krijgt. De automobilist kan hiermee in de toekomst rekenen op een veilige, betrouwbare, comfortabele en efficiënte reis. Om dit te illustreren een paar concrete voorbeelden:

  • De toekomstige weggebruiker kan erop vertrouwen dat hij op tijd geïnformeerd wordt over lokale verstoringen zoals evenementen, wegwerkzaamheden en incidenten.

  • De weggebruiker gaat merken dat het zoekverkeer in de stedelijke omgeving vermindert, omdat de automobilist beter weet waar nog lege parkeerplekken zijn en daar direct heen geleid kan worden.

  • Rijtaakondersteunende services vergroten het veiligheidsgevoel, omdat het eigen rijgedrag verbeterd kan worden met een beetje hulp en omdat het verkeersgedrag van anderen beter voorspelbaar wordt.

  • De automobilist zal steeds vaker te maken krijgen met adviessnelheden voor groene golf, etc. en op den duur gaan merken dat opvolging van deze adviezen helpt ter verbetering van veiligheid, filereductie en milieu.

3 Verbeteren van de (kosten)effectiviteit en efficiëntie van publiek verkeersmanagement

Als de zelfredzaamheid van de reiziger met behulp van door de markt ontwikkelde producten wordt vergroot kan de wegbeheerder zich concentreren op de publieke taak. Implementatie van nieuwe communicatietechnologie biedt de wegbeheerder van snelwegen de mogelijkheid tot directe lokale interactie met het voertuig en de weggebruiker. Lokale verstoringen kunnen met lokale intelligentie en lokale maatregelen worden opgelost en niet alle verkeersmanagementdiensten lopen meer via de (relatief dure, want 24-uur-per dag bemande) verkeerscentrale. Dit biedt de mogelijkheid een aantal diensten in verbeterde vorm aan te bieden, en ook geheel nieuwe diensten te realiseren. Effectiever en efficiënter verkeersmanagement is het resultaat.

4 Versterken concurrentiepositie Nederlands bedrijfsleven

Innovatieve producten en diensten op het gebied van verkeersinformatie en verkeersveiligheid kunnen (als deze internationaal bruikbaar en schaalbaar zijn) goede exportproducten worden. Daarnaast kan een bloeiende sector voor verkeersinformatie (VI) en verkeersmanagement (VM) kennis, kunde en investeringen naar Nederland lokken. Dit levert een sterke concurrentiepositie en daarmee werkgelegenheid op.

 

Neem contact op:

088 798 26 31
info@connectingmobility.nl 

Bezoekadres:

Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht

Postadres:

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Volg ons op:

Twitter
LinkedIn