Aanpak

Connecting Mobility kent als transitieprogramma een horizon van 10 jaar. De transities die Connecting Mobility aanjaagt, gaan vooral over (het mogelijk maken van) het grootschalig toepassen en benutten van combinaties van nieuwe beproefde technologie, en de verschuiving van de rol van overheden en marktpartijen die daarbij hoort. Een adaptieve aanpak is voorwaarde voor succes.

De te realiseren omslagen kosten tijd en zullen stap voor stap door een combinatie van vele partijen worden gerealiseerd. Connecting Mobility vervult een rol als katalysator van dit proces en intervenieert waar nodig, bijvoorbeeld door besluitvorming te organiseren en te versnellen, door mensen bij elkaar te brengen, open testomgevingen mogelijk te maken of goede voorbeelden in het zonnetje te zetten.

De routekaart Beter Geïnformeerd op Weg biedt veel verschillende invalshoeken. Voor de realisatie van de doelstellingen op de transitiepaden volgt Connecting Mobility drie sporen:

  1. Scheppen van de voorwaarden en ontwikkelen van de instrumenten die het bereiken van de doelen op de transitiepaden mogelijk maken;

  2. Vergroten van het lerend vermogen en richting geven aan de praktijk door de routeprojecten te identificeren en te sturen op hun resultaten op de transitiepaden;

  3. Mobiliseren van samenwerking tussen markt, overheden en kennisinstellingen om de benodigde transitie invulling te geven.

De komende 3 jaar worden met de hoogste prioriteit activiteiten opgepakt die enerzijds randvoorwaardelijk zijn en anderzijds al daadwerkelijk voortgang op de transitiepaden mogelijk maken.

 

 

Neem contact op:

088 798 26 31
info@connectingmobility.nl 

Bezoekadres:

Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht

Postadres:

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Volg ons op:

Twitter
LinkedIn